Stadgar

§ – 1 Rikssällskapet har till uppgift

att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga samt litterära verksamhet

att regelbundet utge en skrift, som belyser Albert Engströms mångsidiga produktion samt att genom olika aktiviteter hålla hans författar- och konstnärskap samt personlighet levande för nya generationer.

att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid den av Norrtälje kommun inköpta fastigheten Augustberg 1:1 omfattande bl.a. Engströmgården, brygghuset, Kalaset och den byggnadsminnesförklarade ateljén samt annan byggnad som Sällskapet får disponera. Detta genom avtal med Norrtälje kommun.

att stödja bildandet av sektioner och på lämpligt sätt bistå deras verksamhet.

§ – 2 Inom Sällskapet inrättas en Grisslehamnsektion vars huvuduppgift är att bedriva verksamheten vid Augustberg samt att inom främst Roslagen sprida kunskap om Albert Engström. Årsmötet väljer sektionens presidium bestående av Ordförande(1 år) samt två ledamöter(2 år). Övrig verksamhet för Grisslehamnsektionen regleras i sektionens arbetsordning i bilaga ett till dessa stadgar.

§ – 3 Sällskapet utdelar Albert Engströmpriset till enskild person eller sammanslutning, enligt av årsmötet fastställda statuter. Beslut om mottagare av priset samt tid och plats för utdelandet fattas av styrelsen.

§ – 4 Medlem i sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som erlagt stadgad årsavgift. Alla medlemmar får föreningens nål och årsbok. Genom beslut av årsmötet kan person på förslag av styrelsen, kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i sällskapet.

§ – 5 Sällskapets årsmöte skall hållas under april-juni på den plats styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna minst tre veckor i förväg.

§ – 6 Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 7 till 10 ledamöter inkl. ordförande. Alla ledamöter är likställda. Sällskapets sektioner  skall vara representerade i styrelsen. Årsmötet väljer ordförande för 1 år. Övriga styrelseledamöter samt ersättare väljes för två år i sänder och skall ske så att halva antalet årligen står i tur att avgå. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande företräder. Vid lika röstetal den mening som ordföranden företräder. Styrelsen utser årligen vice ordförande, sekreterare samt de övriga funktioner som styrelsen önskar. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Sällskapets styrelse skall ha sitt säte i Grisslehamn.

§ – 7 Årsmötet utser valberedningen på 3 ledamöter vilka skall beakta att styrelsen får en så bred representation både geografiskt, kulturellt och kompetensmässigt som möjligt. Förslag på ledamöter skall inhämtas från bildade sektioner.

§ – 8 Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ – 9 Sällskapets verksamhetsår skall vara kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet 2 revisorer jämte ersättare för 1 år i sänder.

§ – 10 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
2. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
4. Styrelsen och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Förslag till årsavgift för nästkommande år samt årets budget.
6. Val av ordförande och styrelseledamöter samt ersättare.
7. Val av revisorer samt ersättare för dessa.
8. Val av valberedning. 9. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor innan årsmötet.

§ – 11 Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte.

§ – 12 Beslut om sällskapets upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten. Om sällskapet upplöses beslutar årsmötet hur dessa tillgångar skall onhändertas. Alla möjligheter att vidmakthålla samlingarna intakta skall beaktas.