GDPR

Antagna vid styrelsens möte den 29 nov 2023

Behandling av personuppgifter (vid medlemskap etc)

Albert Engström Sällskapet (nedan kallat Sällskapet) är en ideell förening (814460-8169) med säte i Grisslehamn. Sällskapet bedriver verksamhet inom ramen för: 

  • Museiverksamhet i Grisslehamn vid Albert Engströms museum 
  • Utgivning av årsbok 

Medlemskap i Sällskapet är frivilligt och envar som söker sådant lämnar i samtycke kontaktuppgifter. De uppgifter som registreras i sällskapets medlemsregister är namn, adress, telefonnummer och mailadress. Inga övriga uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används för att administrativt hantera medlemskapet, vilket innebär

  • Debitering av medlemsavgift
  • Utskick av medlemskort, årsbok och inbjudan till årsmöte
  • Utskick av medlemsinformation

Medlemsregistret publiceras inte på hemsidan eller i annat sammanhang.

Det finns förteckning över ledamöter i Sällskapets styrelse och sektion/utskott, valberedning, revisorer samt anställd personal. Förteckningen innehåller uppgifter om namn, adress, telefonnummer och mailadress. Sällskapet har även förteckning (namn, adress, telefonnummer och mailadress) över pristagare, som erhållit Albert Engström priset.

Vid bokning av guidade museibesök registreras kontakt- och faktureringsuppgifter.

Sällskapet behandlar anställdas personuppgifter för att ansöka om bidrag från studieförbund.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (utanför EU/EES) och personuppgifterna kommer inte att utsättas för automatiserat beslutfattande.

När medlemskapet upphör tas uppgifterna bort ut medlemsregistret.

Sällskapets styrelse är personuppgiftsansvarig.

Medlem informeras om registreringen av personuppgifter vid medlemsansökan. Medlem har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, få felaktigheter korrigerad samt raderade när de inte längre är nödvändiga för föreningen.

Den lagliga grunden för Sällskapets behandling av personuppgifter utgörs av avtal.

Godkännande enligt GDPR (Dataskyddsförordningen)

Jag godkänner att mina personuppgifter finns registrerade hos Albert Engström Sällskapet antingen som medlem, förtroendevald eller anställd för verksamhetsåret 2024. Personregistret innehåller uppgifter om namn, adress, telefon och mailadress samt för anställda även personnummer och bankkontonummer.

Jag är informerad om att jag när som helst kan återkalla detta godkännande.

Olika godkännande av Sällskapets GDPR-Policy

Användning av blanketten ovan:

  • Förtroendevalda: Efter årsmötet ska var och en skicka in ett godkännande till kassören (kan det ske digitalt???)
  • Anställning: I samband med tecknande av anställningsavtal

Befintliga medlemmars godkännande av GDPR 

  • Medlemsfakturering: Av fakturan ska framgå att betalning av medlemsavgiften innebär ett godkännande enligt GDPR. Det ska framgå att hemsidan innehåller Sällskapets policy för hantering av personuppgifter. 

Tillkommande medlemmar under året

  • Tillkommande medlemmar under året: Anmälan via hemsidan kompletteras med ett godkännande av Sällskapets personuppgiftspolicy, vilken ska framgå av hemsidan   och den manuella blanketten för anmälan av nya medlemmar ska kompletteras med påskrift avseende GDPR)