Stadgar Smålandssektionen

 

Albert Engström sällskapet (Rikssällskapet) med säte i Grisslehamn är rikstäckande. Dess övergripande mål är att sprida kunskap om Albert Engströms författarskap och konstnärliga produktion.

Smålandssektionen är en del av Albert Engströmsällskapet och strävar efter att vara representerad i Rikssällskapets styrelse. Smålandssektionen verkar främst inom Smålandsregionen.

Medlemsmatrikel förs av Rikssällskapet och är gemensam. Medlemmar erhåller Rikssällskapets nålemblem och årsbok enligt vad som regleras i Rikssällskapets stadgar.

Ekonomiskt är Smålandssektionen fristående från Rikssällskapet.

Smålandssektionen samarbetar med Hults hembygdsförening, Rikssällskapet och Eksjö museum med flera.

Vår verksamhet skall präglas av Albert Engströms Strix-devis

Tål intet ondt i världen

men var glad åt allt godt.

1. Syfte

Smålandssektionens verksamhet har följande syften.

– Inom främst Smålandsregionen sprida kunskap om Albert Engström som människa, författare och konstnär genom att ge information om hans liv och livsverk i ord och bild.

– Bidra till att AE-samlingarna vid Eksjö museum, genom samverkan med Eksjö Kommun, exponeras på ett informativt och besöksvänligt sätt.

– Planera och genomföra evenemang för att skapa intresse för och öka kunskapen om Albert Engström och hans livsgärning, gärna i samverkan med andra organisationer.

– Medverka till bevarandet av föremål, minnen och miljöer med anknytning till Albert Engström,

– Stödja Rikssällskapets verksamhet genom medlemsvärvning, framtagning av informationsmaterial, försäljningsartiklar med mera.

2. Medlemskap

Medlem i Smålandssektionen är den medlem i Rikssällskapet, som bor i Smålandsregionen eller som uttryckligen önskat en anknytning till Smålandssektionen.

3. Förvaltning

Årsmötet är Smålandssektionens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer ordförande, styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och deras ersättare samt valberedning.

Styrelsen är ansvarig för Smålandssektionens förvaltning. Styrelsen består av ordförande jämte minst 6 ledamöter och minst 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när ordföranden eller vice ordföranden jämte minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden har utslagsröst.

Ordföranden väljs på ett år. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs normalt på två år. Strävan skall vara att halva antalet väljs år ett och den andra halvan år två för att ge kontinuitet i styrelsearbetet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Smålandssektionens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

Smålandssektionens räkenskaper förs per kalenderår. Räkenskaperna skall minst en gång per år granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. Revisorerna skall till årsmötet rapportera om utfallet av deras revision.

4. Mötesordning

Smålandssektionens årsmöte avhålls årligen enligt Styrelsens bestämmande före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall utsändas skriftligen minst tre veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av protokollförare för mötet

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

5. Godkännande av dagordning

6. Godkännande av kallelsen till årsmötet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

8. Revisorernas berättelse samt förslag om styrelsens ansvarsfrihet

9. Frågan om styrelsen ansvarsfrihet

10. Val av ordförande för Smålandssektionen

11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

12. Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter

13. Val av två revisorer samt två ersättare

14. Val av valberedning varav en utses som sammankallande

15. Styrelsens förslag till inriktning av verksamheten för kommande år

16. Behandling av frågor som tillställts styrelsen minst 2 veckor före årsmötet

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutning

Styrelsen kan då så erfordras kalla till extra årsmöte eller föreningsmöte.

Styrelsen sammanträder normalt på kallelse av ordföranden. Dock bör styrelsen sammanträda minst en gång per kvartal. Styrelseledamot kan, när särskilt skäl föreligger, påkalla behov av extra styrelsemöte. Ett sådant möte skall genomföras så snart det är praktiskt möjligt dock ej senare än tre veckor efter det att behovet har påtalats.

Vid första styrelsemötet efter årsmötet skall styrelsen konstituera sig och utse vice ordförande, kassör, sekreterare samt den eller de som har att teckna Smålandssektionens firma.

Vid varje styrelsemöte skall Smålandssektionens ekonomiska läge redovisas.

5. Stadgar

Dessa stadgar eller ändring av dem skall godkännas av två på varandra följande föreningsmöten varav minst det ena skall vara årsmöte.

6. Smålandssektionens upplösning

Beslut om Smålandssektionens upplösning skall fattas av två på varandra följande årsmöten. Om Smålandssektionen upplöses skall de ekonomiska tillgångarna tillfalla Rikssällskapet. Övriga tillgångar fördelas enligt beslut av det sista årsmötet.