Föreningsdokument

Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll för Albert Engström Sällskapets årsmöte 2016-04-24

Årsmötesprotokoll för Albert Engström Sällskapets 2016

Årsmöteprotokoll 2015

Protokoll fört vid
Albert Engström Sällskapets Ordinarie Årsmöte

lördag 23 maj 2015 på m/s Eckerö mellan Grisslehamn och Eckerö

Ordförande Roffen Engström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

  • 1

Val av ordförande och protokollförare för mötet

Till mötesordförande valdes Kaj Hörberg och till protokollförare Gunilla Zetterlund.

  • 2

Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

Till protokolljusterare valdes Tore Nordlinder.

  • 3

Godkännande av kallelsen till årsmötet

Konstaterades att kallelse skickats i laga tid, vilket också godkändes av årsmötet.

  • 4

Styrelsens och revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Roffen Engström föredrog verksamhetsberättelsen utifrån årsboken och den ekonomiska redovisningen av Kaj Hörberg, vilka sedan kunde läggas till handlingarna.

         Kaj läste därefter revisorernas berättelse med förslag att årsmötet skulle ge styrelsen ansvarsfrihet för redovisningsåret 2014. Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

  • 5

Förslag till årsavgift för nästkommande år samt årets budget

Sällskapets styrelse föreslår samma medlemsavgift för 2016, dvs 250:- person/år och 375:- familj/år. Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag.

         Kaj Hörberg redovisade därefter styrelsens förslag på budget för 2015. Årsmötet godkände förslaget och fastställde därmed budgeten.

  • 6

Val av ordförande och styrelseledamöter samt ersättare

Till ordförande på ett år föreslogs nyval av Mats Törnqvist, vilket beslutades av årsmötet.

         Till ordinarie styrelseledamot på två år föreslogs Roffen Engström och omval för Kaj Hörberg och Göran Modig, vilket årsmötet också beslutade.

         Till ersättare på två år föreslog valberedningen nyval av Karin Stjernberg, vilket även detta beslutades av årsmötet.

I samband med denna punkt framfördes ett stor tack till Bertil Elmblad som lämnar styrelsen men eftersom han var bortrest kommer ett personligt tack framföras senare.

Ordinarie ledamöter i styrelsen under 2015 är således Mats Törnqvist (tillika ordförande), Roffen Engström, Pirkko Larsson, Anneli Ljungblad, Kaj Hörberg och Göran Modig, ersättare är Ulf Ahlner, Gunilla Zetterlund, Kristina Almén och Karin Stjernberg.

  • 7

Val av revisorer samt ersättare

Till omval föreslogs Kjell-Åke Eriksson samt Ulf Bardh. Årsmötet beslutade enligt detta förslag. Till revisors ersättare föreslogs omval av Håkan Åkvist och av Christina Ericsson vilket även detta beslutades av årsmötet.

  • 8

Val av valberedning

På grund av att den tidigare valberedningen inte kunnat genomföra sitt uppdrag beroende på personliga omständigheter beslutade årsmötet nyval av Tore Nordlinder samt Lennart Widlund.

  • 9

Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor innan årsmötet

Inga förslag från medlemmar hade inkommit till styrelsen.

  • 10 Övriga frågor

Kaj Hörberg från Smålandssektionen upplyste om att de gett ut en skrift: Albert Engströms Strix, vilken såldes till det facila priset av 100:- för den som så önskade.

Kaj Hörberg tackade närvarande medlemmar och avslutade årsmötet.

Göran Modig inledde dagens möte med att berätta om hans besök i Sundborn och möte med Carl Larsson sällskapet. Vi fick även se en del foton från detta evenemang. 
I samband med Årsmötet delades årets årsbok ut till deltagarna på årsmötet.
Mötesdeltagarna upplystes om att Albert Engström Sällskapet skall medverka i årets bokmässa i Göteborg, 24–27 september 2015 tillsammans med ”De Litterära Sällskapen”.

 

Vid protokollet                                                            Justeras

 

Gunilla Zetterlund                                                                                   Tore Nordlinder

 

Kaj Hörberg

 

Årsmöte 2014

Årsmötesprotokoll 2013